Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

معماری کردن در فضای مرز

"معماری کردن در فضای مرز" عنوان پیشنهادی ما برای مجموع کارگاه‌های امسال سازمان نظام مهندسی استان فارس، در اردیبهشت ماه 1396 است.

 این کارگاه و مناسبت روز معمار بهانه‌ای‌ست که به معماری و حرفه معماری و حیطه‌ عمل آن نگاهی منتقدانه کنیم، سوال کنیم و سوال‌های معمارانه را نمایش دهیم، شیراز عفیف آباد صحنه نمایش و تعامل خواهد بود.

 اینجا مرز، خطی برای عبور یا منع عبور نیست. مرز جایی تعریف می شود که می توان در آن سکنی گزید و خلق کرد.

 مرز جایی است که قلمروی حرفه معماری در محدوده آن تعریف می‌شود. حال بیاییم فکر کنیم در این حصار، کجا  معماری آغاز می‌شود و قبل از آن چه می‌آید؟  بیرون و آنچه داخل است چگونه معلوم می‌شود؟ مرز، دیگر مثل بازنمایی‌اش در نقشه جغرافیا، خط نیست،  محدوده‌ای‌ست فاصله میان دو قلمرو، یک منطقه است؛ یک منطقه سر حدی. فضایی است پهن و متراکم که معماری در آن عمل می‌کند.

 ساکن این مرز، دایم، محدوده مرزی را به چالش می کشد، حوزه فعالیت معماری را زیر سوال می‌برد و آن را از نو می‌سازد، یا بازسازی می کند. گسترده شدن و قدرت گرفتن فعالیت معماری در محدوده مرزی تضمین می‌کند که آموزش معماری و باقی حیطه‌های غیر ساختمان‌سازی در معماری پر‌رنگ‌تر شوند به طوری که توسط جریان اصلی معماری تعیین نشوند. بلکه  برعکس جریان اصلی همواره بتواند از این حاشیه خلاق تغذیه شود. اعیان کردن اهمیت این فضای حاشیه یکی از اهداف این کارگاه است.

 محدوده مرزی حرفه معماری جایی‌ست که معماری با حوزه‌های دیگر روبرو می‌شود،  هم‌‍‌پوشانی پیدا می‌کند، تقابل می‌کند و باز تعریف می‌شود. این نواحی متنوع‌اند و هر کدام نگرشی متفاوت به حرفه‌ را شکل می دهند. اینجاست که سلطه انحصاری جریان اصلی معماری شکسته می‌شود و معماری جایش را به معماری‌ها می‌دهد. معماری‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند.  ما می‌خواهیم این نگرش‌های متنوع را کنار هم جمع کنیم تا فرصتی برای گفت‌وگوی درون حرفه‌ای داشته باشیم . این روزها  مرزهای معماری  از هم دور شده‌اند،  گسترده شده‌اند ، و کمتر پیش می‌آید چنین گفت‌وگویی ممکن ‌شود. ما خیلی از مواقع از امکانات درون حرفه‌ایمان محرومیم. با مرتبط شدن معمارها و حوزه‌های معماری، حرفه معماری می‌تواند قوی‌تر باشد

. فضای این کارگاه در معاشرت معمارانه، فکر معمارانه، فعل معمارانه و .. یک فضای معاصر است، جایی که «وجود داشتن» اصل نیست، اصالت با همزیستی‌ست؛ فضایی اشتراکی که عوامل ناهمسو و متعدد درآن سکنی دارند. دینامیک این  همزیستی کارآیی دارد، می‌خواهیم بدانیم این کارآیی چیست؟   

                                                                                                                                                                   مهران داوری
                                                                                                                                         کیوریتور سومین دوره کارگاهْ مسابقه قوام الدین شیرازی