Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

 

 

·         تکميل و ارسال فرم به منزله پايان روند ثبت نام نيست و دانشجويان پس از دريافت ايميل تاييديه بايستي نسبت به تکميل فرآيند ثبت نام و پرداخت هزينه کارگاه مسابقه اقدام نمايند.

 

·         هر دانشجو موظف است از ميان مربي ها و طراحان، 2 الويت خود را انتخاب کند.

 

·         اساتيد بر اساس اولويت انتخاب شده توسط دانشجويان به بررسي تصوير ارسال شده همراه متن و در نهايت انتخاب دانشجويان مي پردازند.

 

·         دانشجويان مي بايست از ميان آثار خود يک تصوير (عکس، پوستر، شيت ارائه پروژه، دياگرام، رندر و ... ) را به همراه حداکثر 200 کلمه متن (مرتبط به تصوير) بارگذاري کنند.

 

·         مالکيت معنوي تصوير ارسال شده مي بايست متعلق به شخص ثبت نام کننده بوده و چنانچه عدم مالکيت معنوي وي محرز گردد دانشجو از پروسه ثبت نام خارج مي گردد.

 

·         ظرفيت گروه هريک از اساتيد 17 نفر مي باشد و پس از تکميل شدن هر گروه اولويت هاي بعدي دانشجو معيار تصميم گيري مي باشد.

 

·         بديهي است انتخاب نهايي توسط اساتيد صورت مي گيرد و تغيير گروه دانشجو در ميان دوره امکان پذير نيست.

 

·         چنانچه دانشجويي در هيچ يک از اولويت هاي خود پذيرفته نشد به صلاحديد اساتيد در يکي از گروه هاي ديگر قرار مي گيرد.

 

·         ظرفيت کلي کارگاه ها 120 نفر مي باشد و اولويت حضور در هر يک از کارگاه ها با کساني است که زودتر فرايند ثبت نام را نهايي کرده باشند.