Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

 

 

با ساز زمین و آسمان همسازیم

ما در خور جانمان، چه جامی سازیم

در گوشه ی این پرده چهار استادند

در راست نوازند و به هم می سازیم

 

آب، خاک، باد، آتش چهار کلیدواژه اصلی ما در این دوره خواهند بود، به عنوان نماد مفاهیمی برای ساماندهی داده‌ها؛ در مختصاتی که درتعادلی پویا قابل تفسیر هستند..

در این دوره سعی بر ان است تا با این مفاهیم اشنا شده و آنها را در بدن انسان، معماری، مدیریت سازمانی و رشتههای دیگر تحلیل کنیم.

 با این امید که با آوای طبیعت هم‌ساز شده و بر اساس این مفاهیم سازه‌ای را طراحی کنیم.

ساختن تمرینی خواهد بود تا  خود را  پاسدار و جزیی از طبیعت بدانیم. این پاسداری بخشی از فعالیت ما در طول دوره خواهد بود.

 ما جاودانگی را در درک و شکل گیری و استمرار این ارزشها جستجو می‌کنیم تا در ساخت سازه‌ای دائم.

مفهوم برگشت پذیری یکی از مفاهیم مورد توجه در استفاده از مصالح خواهند بود

دو نگاه مختلف ازاین رویکرد را در طول دوره تئوری مطرح و با نظر اعضای گروه یکی یا هر دوی آنها را در قالب پروژه ترکیبی پیش خواهیم برد.

۱- استفاده از لوله داربست با قابلیت فرم پذیری و خم پذیری به عنوان مصالح قابل بازیافت و تنوع پذیر و طراحی بر اساس انتخاب یک یا چند مدول و تکرار فرکتال ان.

۲- استفاده از خاک و خشت به عنوان میراث کهن و دانش بومی که نسلها پاسخی برای معماری بوده وامروزه آن را فراموش کرده‌ایم.

در کنار آشنایی با جریانهای جدید معماری خاک می‌خواهیم با نگاه انسان امروزی و در قالبی نو در طراحی و ساخت از آن استفاده کنیم.

از زمین خاک را به امانت می‌گیریم، می‌سازیم و به ان بازمی‌گردانیم.

 

 پریسا بهرامی و کیارش اقتصادی