Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

 

اساس آموزش در وهلهی اول بر پایهی شناخت اهمیتدستگاه فکریدر پروسهی تولیدمعمارپایه ریزی میشود و سپس سعی در توصیف،توضیح و در اختیار قرار دادن چارچوب عملی برای رسیدن به یک دستگاه فکری متباین در ذهن افراد خواهد شد. بر پایه‌‌ی آن روش های تولیدصورت مسالهو سپس حل آن به واسطهیروند طراحیدر دستور کار آموزش قرار میگیرد.

 

این روش میتواند ما را از مرحلهی شناخت اولیه تا تبدیل ایده به طرح و در نهایت تولد ما به ازای معمارانهی طرح در جهان عینی هدایت و همراهی کند.

 

تولید جایگشت و جوابهای گوناگون برای یک مساله در جهان امروز جذابترین و در عین حال مغلق ترین دستاورد علوم بههم پیوسته به شمار میاید.ارجاعپدیداربهانبوههی اطلاعاتیو استفاده از خرد جمعی در یافتن صورت مساله و جوابها میتواند بازهای از طعمها و سلیقههای متفاوت مردم را پیش روی معمار بگشاید تا با انتخاب فکورانه، خود را از جایگاه کلاسیکمعمار-پادشاهبه جایگاه رفیعمعمار-محققارتقا دهد و از قافلهیاینکجا نماند.

 

امین عسلی