Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

اثر معماری می تواند مثل یک بدن باشد...

با هر تغییر خود را مطابقت می دهد...گاهی نفس می کشد...گاهی چهار طاق خود را باز میکند...گاه در خود جمع می شود و در هم می پیچد. با ساز و کار های ساده،پیچیده رفتار میکند...اگر در صحرا رهایش کنی و یا در جنگل یا دشت و یا دریا،آموخته همانجا می شود.اثر معماری یکبار خلق می شود و پس از آن خودش است که زندگی می کند.

محصول معماری می تواند به گونه ای خودکفا رفتار کند تنها در صورتی که برای این خودکفایی آماده باشد.در زمان خلق اثر معماری است که به تمامی اثرات محیط بر آن فکر شده و انواع پاسخ های ممکن و چگونگی پاسخگویی در نهاد اثر نهاده می شود.

قرار است معماری ما مثل یک بدن زنده به تغییرات محیط خود واکنش نشان دهد و تا حد زیادی نیاز های خود را خود پاسخگو باشد...به سادگی یک گیاه یا خرگوش در چرخه طبیعت قرار گیرد...چیز هایی مصرف می کند و شاید زمانی خودش هم به مصرف برسد...چیزی از خود ندارد...نه چیزی بوجود می آورد و نه چیزی را از بین میبرد...تنها آن ها را تبدیل میکند،استفاده می کند و استفاده می شود.

فرآیند طراحی ما در جهت ارائه راهکارهایی ساده،آشنا و علمی به منظور قرار گرفتن مجدد معماری در چرخه زیست طبیعت شکل گرفته است.در این راستا با در پیش گرفتن یک روند تیمی ،برانگیختن و به عینیت رساندن استعداد های موجود در اعضای تیم تلاش می شود که با در نظر گرفتن عوامل «اقلیمی»،«اجتماعی» و«فرهنگی» به یکی از چندین پاسخ ممکن و درست به مسئله هماهنگی با تغییرات این عوامل دست یابیم.