Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

گروه خاک

 ین تامسون در سال 2005 در حوزه طراحی محیط و منظر توجه به سه اصل را مورد تاکید قرار داد که دو مورد از آن‌‌ها کاملا در حوزه توسعه پایدار قرار میگیرد. این دو محور «توجه به محیط زیست» و «رویکرد اجتماعی در طراحی» هستند که به عنوان مبانی نظری در طرح پیشنهادی این گروه به آنها توجه خواهد شد. البته لازم به ذکر است که نیل به طرح پایدار ناگزیر مستلزم توجه به مفاهیمی چون زمینهگرایی و انتخاب مصالح و روشهای مناسب خواهد بود.

اما بعد سوم که تامسون به ان اشاره کرد چیزی از جنس لذت در طرحی محیط است، ایده ای در تقابل با زیبایی شناسی صرفا بصری. این محور از طریق توجه به حضور اجتماعی و ارتباط عمیق، و نه صرفا بصری، با کاربران فضاهای شهری و معماری ممکن خواهد بود.

زراعت شهری و زیر مجموعههای آن نظیر مزارع مشارکتی، مزارع عمودی، کشت در بامها و سایر فضاهای شهری یکی از ایدههای نو و نابی است که در دهه اخیر به عنوان راهکاری برای حل مجموعهای از مشکلات زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی شهرهای جهان مطرح شدهاست. زراعت شهری در واقع راهکاریست برای رشد پایدار شهرهای در حال توسعه در سراسر جهان.

این گروه در نظر دارد تا بر اساس مبانی فوق به طراحی و ساخت اثری معمارانه بپردازد. این اثر فضایی رویداد محور و اجتماعپذیر خواهد بود. این اثر در فرم، فضا و عملکرد خود تحقق و معرفی ایده زراعت شهری و زیر مجموعه های آن را در بستر شهر شیراز دنبال می کند.