Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

در این دوره ما در تلاش هستیم برای رسیدن به معماری که پایبند به اصول و انعطاف پذیر باشد . در این راستا سعی می کنیم تا در

تصوری مبتنی بر طراحی پاویون راه حلی برای کاهش الگوهای ناپایدار نشان دهیم. اهمیت این پروژه ساختن یک معماری زنده و

تعاملی است که پروسه رسیدن به آن از نتیجه اثر اهمیت بیشتری دارد و تلاش ما بر این است که در کنار سایر اعضای گروه ضمن

تحلیل , تبادل نظر و مشورت با یکدیگر از تجربیات و دانش یکدیگر بهره ببریم .

در واقع در این کارگاه چارت درسی به دانشجویان ارائه نمی گردد بلکه این خود آن ها هستند که در کنار یکدیگر و با کمک هم آرام

آرام خود را به طرح نزدیک کرده و پروژه نهایی را ارائه می کنند. هدف از چنین روشی شکوفا شدن طیف وسیع تری از توانایی ها و

ظرفیت های علمی افراد حاضر در گروه می باشد .

لازم به ذکر است که نگاه اصلی ما در راستای تحقق پایداری اکولوژیکی و اجتماعی شکل خواهد گرفت اصول اولیه ی ما، تلاش

برای به حداقل رساندن میزان مداخله به طبیعت و به حداکثر رساندن مشارکت اجتماعی و فرهنگی است تا تمرینی باشد برای خلق

فضایی که محلی برای تجربه ای جدید در فضای شهری باشد .